Huishoudelijk reglement

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

 

I. Artikel 1

Op 10 januari 2000 werd Duikteam Leudal opgericht

I. Artikel 2

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

I. Artikel 3.

De vereniging is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 12042123.

I. Artikel 4.

Het verenigingsjaar en het boekjaar loopt van één Januari tot en met eenendertig December.

 HOOFDSTUK II. DE LEDEN

Voor alle leden van DTL zijn er een aantal vereisten verbonden aan het lidmaatschap. Deze zijn als volgt:

a) De bereidheid te hebben de opleidingen te volgen tot het 1 sters brevet is behaald.

b) Het lid is verplicht tot het betalen van de vastgestelde contributie.

c) Het lid dient de bereidheid te hebben zich minstens 1 x per jaar medisch te laten keuren, voor het beoefenen van de onderwatersport met duikapparatuur. De keuring geschiedt door een arts. Het lid dient een bewijs van goedkeuring af te geven aan het secretariaat. DTL zal ieder jaar zorgen voor twee datums waarop alle leden zich kunnen laten keuren.

d) De leden dragen zelf de kosten van de medische keuring.

e) Alle leden, toezichthouders en bestuursleden dienen zich te houden aan de richtlijnen voor veilig duiken zoals ze deze in hun opleiding geleerd hebben.

f) De leden zijn collectief verzekerd via DTL voor wettelijke aansprakelijkheid tijdens activiteiten van DTL. Een kopie van de polisvoorwaarden is verkrijgbaar bij de penningmeester.

HOOFDSTUK III. HET LIDMAATSCHAP.

III. Artikel 1.

Zij, die voor het lidmaatschap in aanmerking wensen te komen, melden zich daartoe schriftelijk, op een daarvoor bestemd formulier aan, bij het secretariaat. Zo spoedig mogelijk na inschrijving, wordt aan het nieuwe lid het huishoudelijk reglement ter hand gesteld. Ieder lid wordt dan ook geacht van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen.

III. Artikel 2.

Het bestuur van DTL beslist aan de hand van de verstrekte gegevens en inlichtingen, over de toelating als lid. Minderjarigen moeten voor het lidmaatschap de goedkeuring van hun wettelijke vertegenwoordigers en bovendien een ondertekende verklaring van deze, dat zij akkoord gaan met het feit dat het minderjarige lid traint en duikt met persluchtapparatuur. Deelname aan activiteiten van de vereniging geschiedt op eigen risico.

III. Artikel 3.

Het lidmaatschap eindigt door:

a) de dood van het lid

b) opzegging van het lid

c) opzegging namens de vereniging

d) ontzetting uit het lidmaatschap door de vereniging.

Toelichting bij c)

Opzegging namens de vereniging dient per aangetekend schrijven te geschieden met duidelijke omschrijving van redenen. Met het eindigen van het lidmaatschap, onverschillig om welke reden, eindigen alle rechten aan het lidmaatschap verbonden.

III. Artikel 4.

De contributies worden minimaal 1 keer per jaar vastgesteld op de ledenvergadering.

HOOFDSTUK IV. HET BESTUUR.

IV. Artikel 1.

Het bestuur bestaat tenminste uit 3 en ten hoogste uit 5 personen. Dit zijn meerderjarige leden. Deze worden in de jaarvergadering gekozen. Het gekozen lid dient minimaal 1 jaar lid te zijn van DTL.

IV. Artikel 2.

Het bestuur treedt jaarlijks af, doch is terstond herkiesbaar. Behoudens voor het geval, dat het aantal bestuursleden beneden 3 is gedaald, heeft het bestuur het recht om voor tussentijdse vacatures waarnemende functionarissen te benoemen. Deze hebben zitting in het bestuur voor de tijd respectievelijk het restant van de tijd, waarvoor hun voorgangers waren gekozen.

IV. Artikel 3.

Het bestuur bestaat bij voorkeur uit:

een voorzitter

een secretaris

een penningmeester

een opleidingscoördinator

een algemeen bestuurslid

IV. Artikel 4.

a) De voorzitter, deze;

 • Leidt de vergaderingen van het bestuur en de ledenvergaderingen en ziet er op toe dat alle daar genomen besluiten correct worden uitgevoerd.
 • Coördineert de taken van de overige bestuursleden en ziet er op toe dat deze hun taken correct vervullen. Is tevens verantwoordelijk voor het opstellen en bijstellen van de doelstellingen van de vereniging op middellange en lange termijn.

 • Wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de secretaris.

b) De secretaris, deze;

 • Is belast met voeren van de ledenadministratie.

 • Is belast met het notuleren van de bestuur en -leden vergaderingen.
 • Voert de interne en externe correspondentie van de vereniging.

 • Beheert het archief waarin zich onder meer afschriften bevinden van alle correspondentie, notulen van alle vergaderingen welke in verenigingsverband hebben plaatsgevonden, evenals het duplicaat archief van de financiële correspondentie en administratie van voorgaande jaren.
 • Controleert op verzoek van het bestuur de medische keuringen van de leden.

c) De penningmeester, deze;

 • Beheert de gelden van de vereniging en voert de financiële administratie.

 • Int gelden
 • Doet betalingen op vorderingen aan de vereniging.

 • Stelt voor de jaarvergadering een financiële jaarverslag op, dat aan de leden wordt gepresenteerd.
 • Is gehouden tussentijds een schriftelijke of mondelinge uiteenzetting te geven over de financiële toestand van de vereniging, dat naar het oordeel van de meerderheid van het bestuur of 1/5 deel der leden.
 • Voor buitengewone uitgaven is een meerderheid van stemmen van het bestuur nodig.

d) De opleidingscoördinator, deze;

 • Coördineert de begeleiding van de opleidingsduiken.
 • Coördineert de planning en het verloop van de opleidingen.
 • Stelt i.o.m. het bestuur een instructeur aan.

 • Voert een administratie t.a.v. de door de leden te behalen modules en onderdelen daarvan.
 • Zorgt dat introducés voor het duiken met persluchtapparatuur een formulier ‘vrijwaring aansprakelijkheid en aanvaarding van risico’ hebben ondertekend en hebben ingevuld.

IV. Artikel 5.

Wijze van bestuursverkiezing;

De bestuurstaken t.w.: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de opleidingscoördinator worden door de gekozen bestuursleden vastgesteld.

IV. Artikel 6.

Kandidaatstelling;

Kandidaten voor een functie in het bestuur van de vereniging, dienen zich te voren bij het secretariaat aan te melden, of zich ten overstaan van de ledenvergadering persoonlijk voor deze functie kiesbaar te stellen.

HOOFDSTUK V. DE VERGADERINGEN.

V. Artikel 1.

Tenminste één maal per jaar wordt in het eerste kwartaal een ledenvergadering uitgeschreven. De leden wordt de agenda, de datum en de plaats van deze vergadering 14 dagen van te voren toegezonden. De ledenvergaderingen worden tenminste twee weken van te voren aangekondigd in een algemeen schrijven aan de leden. Ledenvergaderingen worden verder gehouden zo dikwijls als het bestuur dit nodig oordeelt.

V. Artikel 2.

Bestuursvergaderingen worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk voorkomt. De secretaris is gehouden op verzoek van de voorzitter of van twee bestuursleden binnen een week een bestuursvergadering uit te schrijven. Voor het nemen van besluiten, die wettelijke consequenties hebben, moeten minimaal drie bestuursleden, waaronder de voorzitter of de secretaris aanwezig zijn. Het is elk lid toegestaan om de bestuursvergaderingen bij te wonen, na hiervan van te voren zijn wens mondeling of schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

HOOFDSTUK VI. DE GELDEN.

VI. Artikel 1.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit: contributies, inschrijfgelden, vergoedingen voor bewezen diensten, schenkingen, toevallige baten en donaties. De leden betalen jaarlijks een door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag. De minimum bijdrage van donateurs en/of donatrices wordt eveneens vastgesteld door de ledenvergadering.

VI. Artikel 2.

Jaarlijks wordt op de ledenvergadering door de leden een kascontrolecommissie benoemd, welke tenminste 1 x per jaar een controleverslag maakt en hiervan op de ledenvergadering verslag uitbrengt. Deze commissie treedt elk jaar af en bestaat uit tenminste 2 leden, waarvan 1 lid terstond herkiesbaar is. Deze commissieleden maken bij voorkeur geen deel uit van het bestuur.

VI. Artikel 3.

De penningmeester zal jaarlijks op de ledenvergadering decharge worden verleend na controle en goedkeuring van de kascontrolecommissie.

HOOFDSTUK VII. SLOTBEPALINGEN.

VII. Artikel 1.

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement moeten door een algemene ledenvergadering met tenminste 2/3 deel der uitgebrachte geldige stemmen worden goedgekeurd.

VII. Artikel 2.

In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

VII. Artikel 3.

Dit huishoudelijk reglement wordt onmiddellijk na aanneming van kracht.